Home / Projecten / Waterberging Slenaken (Gulpdal)

Waterberging

Slenaken (Gulpdal)

In juli 2012 zorgde een ‘flash flood’ onverwacht voor overlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid van de Gulp heeft dit geleid tot overlast en schade. Hierop is door het Waterschap Limburg in overleg met de Provincie Limburg besloten om maatregelen te treffen in het Gulpdal die schade bij een dergelijke calamiteit voorkomen.

Bij de totstandkoming van het maatregelenpakket ondersteunde Lievense| WSP het Waterschap in het omgevingsmanagement in het planvormingsproces en de -uitwerking door middel van het organiseren en faciliteren van meedenkavonden. Lievense | WSP werkte voor dit project samen met RoyalHaskoning DHV en MTD Landschapsarchitecten.

Natuurlijke maatregelen

Na onderzoek heeft het Waterschap Limburg in april 2016 het projectplan Waterwet ‘Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken’ vastgesteld. Dit projectplan voorzag in de aanleg van een (vloed)dam in het dal van de Gulp bovenstrooms van Slenaken. Tegen dit plan werd door Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Limburg en enkele particulieren beroep aangetekend, vanwege aantasting van natuurlijke en landschappelijke waarden. Staatsbosbeheer bracht daarbij een alternatief plan in met een pakket van meer natuurlijke maatregelen in Nederland en België.

Begeleiding proces

Gesprekken tussen de besturen van betrokken organisaties deden de partijen doen besluiten een gezamenlijk planproces te starten om te onderzoeken of een alternatief voor de (vloed)dam haalbaar was. Lievense | WSP heeft het gezamenlijke proces tussen de verschillende bestuurlijke organisaties (Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, Gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg) voor het opstellen van een alternatief plan als vervanging voor de vloeddam begeleid.

Totstandkoming maatregelenpakket

Uit het proces kwam, in samenspraak met de regio, een pakket aan maatregelen voor het Gulpdal naar voren. Dit pakket houdt, naast een oplossing voor de ‘flash flood’ van 2012, rekening met de waterveiligheidsopgave van het Gulpdal voor de toekomst. In dit pakket werd een balans gezocht in diverse klimaatadaptatiemaatregelen: water vasthouden, water bergen, werken aan een robuuster watersysteem (meer buffercapaciteit) en lokaal maatwerk.

De afgelopen jaren heeft Lievense | WSP het maatregelenpakket verder gedetailleerd, uitgewerkt en onderbouwd. Inmiddels is besloten dat niet alle voorgenomen maatregelen uitgevoerd worden. Zo wordt er vanwege hoge kosten en grote ruimtelijke impact afgezien van een retentievoorziening met dam bovenstrooms van Slenaken. Lokale klimaatadaptatiemaatregelen om de afwatering van wegen rondom Slenaken worden wel uitgevoerd. Daarnaast worden er enkele maatwerkoplossingen, met name waterkerende muurtjes, in de kern van Slenaken gerealiseerd om te voorkomen dat woningen, hotels en restaurants in de toekomst wateroverlast ondervinden.