Home / Projecten / Waterberging Slenaken (Gulpdal)

Waterberging

Slenaken (Gulpdal)

In juli 2012 zorgt een ‘flash flood’ onverwacht voor overlast in delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken. Voor diverse woningen en bedrijven in de nabijheid van de Gulp heeft dit geleid tot overlast en schade. Hierop is in overleg met de Provincie Limburg besloten om maatregelen te treffen in het Gulpdal die de schade bij een dergelijke calamiteit voorkomen.

Na onderzoek heeft het Waterschap Limburg in april 2016 het projectplan Waterwet ‘Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken’ vastgesteld. Dit projectplan voorzag in de aanleg van een (vloed)dam in het dal van de Gulp bovenstrooms van Slenaken. Tegen dit plan is door Staatsbos-beheer, Natuur- en Milieufederatie Limburg en enkele particulieren beroep aangetekend, vanwege aantasting van natuurlijke en landschappelijke waarden. Staatsbosbeheer heeft daarbij een alternatief plan ingebracht met een pakket van meer natuurlijke maatregelen in Nederland en België.

Gesprekken tussen de besturen van de betrokken organisaties voorafgaand aan en tijdens de beroepsperiode voor het projectplan Waterwet hebben de partijen doen besluiten een gezamenlijk planproces te starten om te onderzoeken of een alternatief voor de (vloed)dam haalbaar is. Lievense heeft het gezamenlijke proces tussen de verschillende bestuurlijke organisaties (Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, Gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg) voor het opstellen van een alternatief plan als vervanging voor de vloeddam begeleid. Lievense kon vanwege haar inhoudelijke kennis en onafhankelijke rol mee adviseren en beoordelen om te komen tot een breed gedragen oplossing die tegemoet komt aan de bestuurlijke opgave maar tevens rekening houdt met de hoogwaterveiligheidsopgave (klimaatverandering) van het Gulpdal richting de toekomst.

Uit het proces is in samenspraak met de regio een pakket aan maatregelen in het Gulpdal naar voren gekomen die naast een oplossing voor de ‘flash flood’ van 2012, rekening houd met de hoogwaterveiligheidsopgave (klimaatverandering) van het Gulpdal voor de toekomst. In dit pakket is er een balans is gezocht tussen enerzijds meer water vasthouden of bergen en anderzijds werken aan een robuuster watersysteem (meer buffercapaciteit) benedenstrooms van Slenaken. Lokaal in het Gulpdal worden daarnaast enkele maatwerkoplossingen gerealiseerd die aanwezige bebouwing in het dal aanvullend beschermd.

Bij de totstandkoming van het maatregelpakket ondersteunden wij het Waterschap in het betrekken van de regio (participatie bewoners/ belanghebbenden) in het planvormingsproces en de -uitwerking door middel van het organiseren en faciliteren van meedenkavonden. Daarnaast hebben wij in samenspraak met het Waterschap een bijdrage geleverd aan de alternatievenstudie op basis van de studie door Staatsbosbeheer en de adviesnota over de variantkeuze richting het bestuur. Het maatregelenpakket vraagt echter nog meer detaillering, uitwerking en onderbouwing in de planuitwerkingsfase voordat daadwerkelijk de uitvoering kan beginnen. In de komende fase zal Lievense daarom samen met RoyalHaskoning DHV, MTD en andere partijen uit de regio de voorkeursoplossing verder uitwerken, o.a. door technische ontwerpsessies te organiseren met inhoudelijk specialisten.