Home / Projecten / Waterveiligheid Grebbedijk

Waterveiligheid Grebbedijk

Wageningen

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk is een verbinding tussen de hoge gronden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en tussen stad en rivier. Op de dijk en in de omgeving wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en bevinden zich belangrijke cultuurhistorische waarden en natuur.

Integraal gebiedsproces

Uit de veiligheidsanalyse is gebleken dat de Grebbedijk niet voldoet aan de (per 1 januari 2017 geldende) nieuwe waterveiligheidsnormen. De dijk moet daarom versterkt worden. Lievense | WSP heeft de afgelopen jaren samen met Fugro in een gewerkt aan het ontwerp voor de gebiedsontwikkeling (dijkversterking en uiterwaardontwikkeling) Grebbedijk. De doelstelling van het gebiedsproces was het doorlopen van een (integraal) ontwerpproces voor de Grebbedijk met bewoners, gebruikers en procespartners, waarin verbetermaatregelen voor de dijk worden gecombineerd met maatschappelijke ambities en opgaven op gebied van onder andere natuur, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Voorkeursalternatief

In 2019 is het voorkeursalternatief (VKA) voor de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk afgerond. In dit VKA staat het plan voor de dijkversterking én de ontwikkelingen in de uiterwaarden omschreven. Belangrijk onderdeel van het ontwerp van de dijkversterking is dat buitendijks één meter onder de kruin een golfbreker aangelegd wordt. De ‘getrapte kruin die zo ontstaat kan worden benut als een veilige recreatieve route. Naast de dijkversterkingsopgave hebben natuuropgaven en gebiedsambities een plek gekregen in het voorkeursalternatief. Zo wordt in de uiterwaarden nieuwe rivier – en moerasnatuur aangelegd en wordt het oude militaire verdedigingswerk het Hoornwerk opgehoogd en daarmee onderdeel van de waterkering én zichtbaar gemaakt in het landschap.

De kracht van Lievense | WSP in dit project is dat we onze ervaring in succesvol omgevingsmanagement én kennis op het gebied van waterveiligheid en ecologie hebben kunnen combineren om samen met het waterschap tot een gedragen voorkeursalternatief te komen. De door Lievense | WSP opgestelde Nota VKA en het MER zijn in 2020 door de besturen van de gemeente Rhenen, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe.

Getallen

  • Lengte dijkversterkingsopgave: 5,5km
  • Beschermingsgebied dijk: 250.000 mensen
  • Dijkversterking gereed: 2024