Home / Projecten / Waterveiligheid Grebbedijk

Waterveiligheid Grebbedijk

Wageningen

Gelegen aan de Nederrijn beschermt de Grebbedijk de Gelderse Vallei tot en met Amersfoort tegen overstromingen. De dijk is een verbinding tussen de hoge gronden van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en tussen stad en rivier. Achter de dijk wordt gewoond, gewerkt en is sprake van recreatie, natuur en cultuurhistorie. Dit maakt de 5,5 kilometer Grebbedijk een uniek stuk dijk in Nederland.

De dijk brak in een ver verleden verscheidene malen door. Omdat de waterstand in de Rijn maar liefst 10 meter hoger is dan het IJsselmeer kon het water zich ongehinderd in de vallei storten, met alle gevolgen van dien. Bij een doorbraak zoals die zich voordeed in 1595 zouden nu 250.000 inwoners worden getroffen en zou de geschatte schade ruim 27 miljard euro zijn.

Noodzakelijke dijkversterking

Uit de veiligheidsanalyse die is gedaan, blijkt dat de Grebbedijk – met de nieuwe veiligheidsnormen (per 1 januari 2017) die ons land moeten beschermen voor toekomstige situaties – verbeterd moet worden op stabiliteit en hoger moet worden. Ook moeten er maatregelen getroffen worden om piping tegen te gaan.

De dijkverbetering geeft de kans om te verkennen of ook andere maatschappelijke ambities gerealiseerd kunnen worden. Ambities zoals natuurontwikkeling, recreatieve kansen en omgevingskwaliteit waarbij ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal staan. De versterking van de Grebbedijk biedt kansen voor een gebiedsontwikkeling, meer dan alleen een dijkversterking. De waterveiligheidsopgave mag niet vertragen, maar door de ambities te koppelen worden publieke middelen op een effectieve en efficiënte manier ingezet.

Om dit project te realiseren werken Lievense en Fugro samen om een integraal ontwerp te realiseren. Lievense en Fugro hebben de ambitie om in 2019 terug te blikken op een succesvolle samenwerking met het waterschap. In het voorkeursalternatief is de waterveiligheidsopgave ingevuld met een toekomstbestendig ontwerp, zijn ruimtelijke kansen benut en is er draagvlak onder bewoners en gebruikers.