Home / Thema's / Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid komt steeds meer voorbij bij het uitwerken van plannen, bij het ontwerpen van infrastructuur en bij het runnen van een bedrijf. Bij iedere activiteit die grondstoffen verbruiken en/of reststoffen uitstoten naar de omgeving rijst de vraag om te voorzien in de ‘behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Duurzaamheid is een zo breed begrip, dat je als beleidsmaker, aannemer, ontwikkelaar, infrabeheerder en ondernemer vaak niet meer weet wat je wel en niet kunt of moet doen om je projecten duurzaam te maken: Gaan je ambities ver genoeg? Heb je rekening te houden met beleidsregels of wettelijke verplichtingen? Komt daarbij dat er vele instrumenten zijn om de duurzaamheid van je initiatief te meten.

Tegenwoordig wordt de waarde van jouw project en onderneming mede bepaald door de mate van duurzaamheid. In planologische besluiten moet duurzaamheid expliciet afgewogen worden, waarbij dat hoge duurzaamheidsambities de planologische besluitvorming vergemakkelijken. Kortom: duurzaamheid is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij jouw projecten.

Lievense I WSP begeleidt op diverse onderdelen van duurzaamheid. Als Maatschappelijk Verantwoord Onderneming hebben wij onszelf natuurlijk ook duurzaamheidsambities opgelegd.

Waarin begeleiden wij u?

Energietransitie bevat het gehele pallet veranderingen om onze samenleving zodanig in te richten dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Lievense I WSP adviseert in de volgende thema’s:

 • Gewijzigde wijze van transport van energie; van gas naar warmte en elektriciteit
 • Vermindering van het energieverbruik van gebouwen;
 • Gewijzigde energieconcepten i.r.t. bouwfysica, bouwkunde en gebouwconstructies;
 • Ruimtelijke (buitenstedelijke) inpassing van duurzame energieopwekkers: zonnepanelen en windturbines;
 • De binnenstedelijk impact van de gewijzigde energievoorziening: oriëntatie gebouwen, ruimte voor (aansluiting op) leidingen, ruimte voor transformatorhuisjes.

Gezondheid bevat het gehele pallet aan voorzieningen en inrichtingen om de (binnenstedelijke) openbare ruimte op een gezonde manier in te richten. Lievense I WSP adviseert in de volgende thema’s:

 • Gezondheidsbeschermende themas’s: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur, bodem, temperatuur;
 • Gezondheidsbevorderende thema’s: bewegen, ontmoeten, voorzieningen, groen, toegankelijkheid, sociale veiligheid, spel.

Circulariteit behelst de gehele inrichting van het ontwerp- en productieproces, gebruik en einde levensloop product,  zodat producten van nu de grondstoffen zijn voor later zonder afwaardering van die grondstoffen: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat/weersomstandigheden en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Het betreft me name aanpassingen op het vlak van:

 • (Hoog)waterveiligheid: het minimaliseren van de kansen op overstroming door hoogwaterstanden van de zee en de rivieren;
 • Intense regenbuien: het minimaliseren van het effect op overstroming door hevige regenbuien door hemelwater lokaal te bufferen, te infiltreren en gedoseerd af te voeren via rioleringen en beken eventueel in combinatie met inundatie;
 • Droogte: het minimaliseren van verdroging van de bodem bij langdurig gebrek aan neerslag met bodemdaling, vermindering van de agrarische kwaliteit en verzilting van de ondergrond tot gevolg.
 • Hittestress: het minimaliseren van de opwarming van het binnenstedelijk gebied als gevolg van langdurig hoge temperaturen;
 • Windhinder: het minimaliseren van de hoge windsnelheden op verblijfsniveau als gevolg van onstuimige weersomstandigheden;
 • Stormschade: het minimaliseren van stormschade door hoge windsnelheden en hevige regenbuien.

Wat zijn onze duurzaamheidsambities?

We streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van geleverde diensten en producten, arbeidsomstandigheden, milieu-impact en rentabiliteit. Wij nemen de zorg voor mens en milieu serieus en hebben de ambitie het op dit vlak beter te doen dan gemiddeld in de branche.

Voor een blijvende zorg voor verdergaande CO₂-emissiereductie hebben wij gekozen voor certificering op de CO₂-prestatieladder. De emissie van onze bedrijfsvoering is al flink gereduceerd in de afgelopen jaren. Door een zuiniger wagenpark, maatregelen voor energiereductie in kantoren, meer gebruik van openbaar vervoer en video-conferencing. Lievense I WSP heeft inmiddels het CO₂ bewust certificaat, niveau 5, behaald. Verdere informatie over onze inspanningen voor de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in onze visie vanzelfsprekend voor ons: het is ons streven dat klanten en medewerkers het prettig en inspirerend vinden om met of bij ons te werken. We willen dat onze bedrijfsactiviteiten een positieve maatschappelijke impact hebben en dat onze aandeelhouders een gezond rendement genieten.

Gerelateerd nieuws

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Expert

Nederland verduurzaamt! Dit heeft onder meer als gevolg dat de lat voor de gebouwde omgeving op het gebied van duurzame Lees verder »

Roelf Bollen boegbeeld programma Klimaatadaptatie NL Ingenieurs

NL Ingenieurs heeft vorige week de vier boegbeelden voor het programma Klimaatadaptatie gepresenteerd. Deze groep – bestaande uit onze eigen Lees verder »

Workshop toekomst CSM-terrein Breda

In het voorjaar van 2017 hebben gemeente Breda en LievenseCSO gezamenlijk een workshop georganiseerd rondom de herontwikkeling van het voormalige Lees verder »

Transformatie kantorencomplex Oosterenk in Zwolle

Aan de ringweg-oost van Zwolle ligt kantorenlocatie Oosterenk. Op dit terrein worden mogelijk een vijftal kantoren, vernoemd naar Hollandse Meesters, Lees verder »