Home / Voorkeursalternatief dijktraject Salmsteke gereed

Voorkeursalternatief dijktraject Salmsteke gereed

Lievense is samen met Strootman Landschapsarchitecten in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) betrokken bij de versterking van de Sterke Lekdijk. De dijk is 55 kilometer lang en beschermt meer dan een miljoen mensen tegen overstroming. Het eerste deeltraject dat wordt versterkt binnen het programma Sterke Lekdijk is dijktraject Salmsteke. Dit is een 2 kilometer lange dijk tussen de plaatsen Jaarsveld en Lopik.

Voorkeursalternatief gereed

In de verkenningsfase heeft Lievense samen met HDSR en Strootman Landschapsarchitecten onderzocht welke maatregelen benodigd zijn om de dijk op dit specifieke traject weer veilig te maken. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een voorkeursalternatief, een combinatie van maatregelen die we het meest geschikt achten.

Het voorkeursalternatief Salmsteke is een veilige en compacte dijk die als vanzelfsprekend in het prachtige landschap van de Lek past. Door het behoud van bestaande kwaliteiten binnendijks, en door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van project Uiterwaard, wordt het landschap versterkt en verder ontwikkeld. Ook is het mogelijkheid om ervaring op te doen met innovatieve en duurzame technieken. Hoewel het toepassen van innovaties geen doel op zich is, draagt het bij aan de invulling van ambities op het gebied van ruimtegebruik, energie, geld, beheer en participatie.

Veiligheidsanalyse

In een veiligheidsanalyse is geconstateerd dat er een veiligheidsopgave ligt voor de faalmechanismen piping, macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts en de dijkbekleding op het buitentalud. De veiligheidsanalyse is een interactief proces geweest waarin het dijktraject steeds verder als een integraal systeem is bekeken.

We hebben, conform advies vanuit de projectoverstijgende verkenning Piping, met behulp van Hydraulic Profiling Tool sonderingen en een D-Geo Flow geohydrologische analyse goed naar de invloed van het voorland gekeken op het faalmechanisme piping.

Gedurende de aanscherping van de veiligheidsopgave hebben we verbinding gelegd met het Kennisplatform Risicobenadering en het strategische technisch team van Sterke Lekdijk. De veiligheidsanalyse heeft geleid tot reductie van de veiligheidsopgave ten aanzien van piping en macrostabiliteit binnenwaarts. Ook heeft de analyse geleid tot het opnemen van innovatieve ruimtebesparende piping maatregelen in het voorkeursalternatief.

Samenwerking met de omgeving en HDSR

Er is sprake van een beperkt aantal bewoners langs de dijk die een groot belang hebben bij de keuze van het voorkeursalternatief. Daarom staan de bewoners centraal in de samenwerking met de omgeving. Met velen van zijn 1-op-1 gesprekken gevoerd om hun inzichten en wensen zorgvuldig in kaart te brengen.

Buitendijks bij Salmsteke ligt het recreatiegebied Salmsteke. Voor de herinrichting van de uiterwaard loopt, parallel aan de dijkversterking, ook een verkenningstraject. In de communicatie richting de omgeving zijn betrokken partijen daar waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken. Tegelijkertijd is geborgd dat de dijkversterking en de herinrichting goed op elkaar aansluiten.

In de verkenningsfase opereerden alle betrokken partijen als één gezamenlijk team. In een projectevaluatie hebben we samen met HDSR geconcludeerd dat in korte tijd een mooie gezamenlijke prestatie is geleverd.

Planuitwerking

De totstandkoming van een geschikt voorkeursalternatief is gevierd en nu wordt gestart met de uitwerking van een plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase. Ook hierbij werken Lievense en HDSR intensief samen om tot een goed resultaat te komen. Naar verwachting start de planuitwerking in de maand september 2019.

Lees hier meer over wat wij op het gebied van dijkontwerp en -toetsing kunnen betekenen.

Bron afbeelding: Strootman Landschapsarchitecten

Dit bericht is geplaatst op 24 april 2019

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws