Home / Wij maken geen PAS op de plaats (update 20/11)

Wij maken geen PAS op de plaats (update 21/11)

Staan jouw nieuwe activiteiten onder druk nu dat het Europees Hof van Justitie een onvoldoende heeft gegeven aan het Nederlandse stikstofbeleid? De experts van Lievense denken van niet; zeker nu de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer heeft geïnformeerd dat de toestemmingsverlening op grond van de PAS onder voorwaarden kan worden voortgezet.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Op 7 november jl. heeft het Europese Hof antwoord gegeven op vragen van de Raad van State over de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Nu is het aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om uitspraak te doen. Deze uitspraak verwachten we medio 2019. Wat staat er in tussentijd te gebeuren?

De Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming is geregeld in de Wet natuurbescherming. In deze wet is de vergunningplicht voor plannen, projecten en activiteiten vastgelegd. De vergunning kan alleen verleend worden nadat een (uitgebreide) ecologische beoordeling is uitgevoerd, een zogenaamde Passende Beoordeling. Het PAS vervangt de Passende Beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunningverlening. Het geeft de onderbouwing dat de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Ongeacht de uitspraak die de Raad van State nog heeft te doen, blijft de Wet natuurbescherming overeind.

Brief Tweede Kamer

Donderdag 15 november heeft er Bestuurlijk Overleg (BO) plaatsgevonden waarin is gesproken over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof voor de toestemmingsverlening binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vandaag heeft minister Schouten de uitkomst van het BO gedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. Kort gezegd komt dit erop neer dat de toestemmingsverlening kan worden voortgezet, binnen de kaders zoals die eerder door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn vastgesteld, omdat de uitspraak zich hier niet tegen verzet. Oftewel: de huidige praktijk mag worden voortgezet, zij het dat er een buffer wordt gecreëerd ter grootte van 40% van de vrije ontwikkelingsruimte (segment 2) voor stikstofdepositie. Hiermee is er voldoende zekerheid dat eventuele onomkeerbare gevolgen voor de natuur worden voorkomen in de periode tot de uitspraak van de Afdeling medio 2019.

Hoe kun je nu verder met jouw plannen en projecten?

Vergunningverlening op basis van de PAS blijft dus vooralsnog mogelijk als er, naast de eerder genoemde buffer, voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Als de ontwikkelingsruimte onvoldoende is, biedt de Wet natuurbescherming ook – zonder gebruik te maken van het PAS –mogelijkheden om een vergunning te krijgen. Afhankelijk van het project kun je denken aan technische oplossingen om de depositie te verminderen, het opstellen van een eigen Passende Beoordeling of het doorlopen van de ADC-toets. Onze juristen, specialisten en ecologen zien voldoende mogelijkheden om samen met jou te bepalen welke aanpak het meest kansrijk is om tot vergunningverlening te komen. Lievense beschikt over de kennis om je uitgebreid te informeren over de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken.

Meer info

Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met Natascha Pirovano, Jurist omgevingsrecht / Senior adviseur milieu, via telefoonnummer 088 – 910 21 10 of e-mail npirovano@lievense.com.

Dit bericht is geplaatst op 12 november 2018

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws